Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου www.localsofc.com

Καλωσήρθατε στο www.localsofc.com, έναν διαδικτυακό τόπο, ο οποίος ανήκει και τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία <<LOCALS I.K.E.>> και διακριτικό τίτλο  << LOCALSOFC >> , με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 164301707000, που εδρεύει Ακτή Μιαούλη 35-39 ,με Α.Φ.Μ.: 801838828 (Δ.Ο.Υ.: Α Πειραιά  (εφεξής «LOCALS» ή «εμείς» ή «εμάς» ή «μας» ή η «Εταιρεία»).

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.localsofc.com (εφεξής ο «Ιστότοπος») υπόκειται στους Όρους Χρήσης και στους όρους της παρούσας ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μέσω του Ιστοτόπου (εφεξής η «Ενημέρωση»).

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Ιστοτόπου, η Εταιρεία συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, «ΓΚΠΔ»), τον Νόμο 4624/2019, καθώς και τις οδηγίες και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί ιχνηλάτες (π.χ. cookies) για τη βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης και αξιοποίηση των λειτουργιών του από τους χρήστες του. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτό το πλαίσιο διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Cookies  και μέσω αυτής μπορείτε να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες αναγνώρισης.

Μέσω της χρήσης του Ιστότοπου δηλώνετε ότι έχετε εξετάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης και την Ενημέρωση. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στους Όρους Χρήσης ή/και στην Ενημέρωση, θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών του.

Η Ενημέρωση μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, από καιρού εις καιρόν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Σας καλούμε να εξετάζετε τακτικά την Ενημέρωση, καθώς η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς συνεπάγεται και δηλώνει ότι έχετε αποδεχθεί τις εν λόγω αλλαγές.

Αν δεν συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τους όρους της Ενημέρωσης παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον Iστότοπο.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Η Ενημέρωση περιγράφει πως η Εταιρεία, υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ, συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς, τους χρήστες του Ιστοτόπου (εφεξής «χρήστης» ή «εσείς» ή «εσάς» ή «σας»).

1. Ο Ιστότοπος και πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 2

2. Τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, με ποιόν τρόπο τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε 3

2.1 Δεδομένα που συλλέγουμε απ’ ευθείας από εσάς 3

2.2 Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη 4

2.3. Ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα 4

3. Ποια δεδομένα σας κοινοποιούμε σε τρίτους 4

3.1 Πάροχοι υπηρεσιών 4

3.2 Άλλοι αποδέκτες 5

3.3. Διαβιβάσεις των δεδομένων εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. 5

4. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία 6

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας 7

6. Πως φροντίζουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας 7

7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας 7

1. Ο Ιστότοπος και πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας

Συλλέγουμε και γενικά επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να σάς παρέχουμε έναν λειτουργικό Ιστότοπο και προκειμένου να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας, για παράδειγμα, στην περίπτωση που παραγγέλνετε προϊόντα, επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, κλπ.

Αν έχετε αμφιβολίες ή ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση ή αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, που αναφέρτονται κατωτέρω στην ενότητα 7 της Ενημέρωσης («Ποια είναι τα δικαιώματά σας»), μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στην διεύθυνση contact@localsofc.com .

Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) σε ιστοτόπους τρίτων μερών. Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία πολιτική σας προτείνουμε να μελετήσετε.

2. Τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, με ποιόν τρόπο τα συλλέγουμε και πως τα χρησιμοποιούμε

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του (π.χ. όταν παραγγέλνετε κάποιο προϊόν) και όταν επικοινωνείτε μαζί μας, συλλέγουμε και περαιτέρω επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε έναν λειτουργικό Ιστότοπο, προκειμένου να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του και να επωφελείστε από αυτές, επίσης προκειμένου να κατανοήσουμε τη ζήτηση για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που σας αφορούν ως ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ως φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), κλπ. (τα «προσωπικά δεδομένα»).

2.1 Δεδομένα που συλλέγουμε απ’ ευθείας από εσάς

Τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε μάς παρέχονται άμεσα από εσάς.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μέσω του Ιστοτόπου (π.χ. στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης μιας σύμβασης πώλησης) και για σκοπούς πραγματοποίησης επικοινωνίας μαζί σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όπως για να απαντάμε στα ερωτήματά σας.

Ειδικότερα:

 • Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία προϊόντος και για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης πώληση συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε απευθείας, που περιλαμβάνουν, ανά περίπτωση: όνομα, διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής που επιλέγετε.

 • Όταν χρησιμοποιείτε στον Ιστότοπο τη φόρμα επικοινωνίας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για εσάς που μας παρέχετε απευθείας, που περιλαμβάνουν: όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), χώρα, τον λόγο της επικοινωνίας (θέμα) και το περιεχόμενο του μηνύματός σας προς εμάς. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 • Όταν εγγράφεστε προκειμένου να λαμβάνετε newsletter από εμάς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας.

 • Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης και συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά το πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω αυτών των τεχνολογιών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου.

2.2 Δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη

Εφόσον παρέχετε την συγκατάθεση σας για τη χρήση συγκεκριμένων cookies, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες από παρόχους στατιστικών στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω αυτών των τεχνολογιών, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies του Ιστοτόπου.

2.3. Ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε ανωνυμοποιημένα και στατιστικά δεδομένα για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών του Ιστότοπου. Παρότι τα εν λόγω δεδομένα μπορεί να πηγάζουν από προσωπικά δεδομένα σας, δεν θεωρούνται πλέον τέτοια, καθώς δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας (για παράδειγμα μπορεί να συγκεντρώνουμε δεδομένα χρήσης του Ιστότοπου, προκειμένου να υπολογίζουμε το ποσοστό των χρηστών που έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία ή ενότητες του Ιστότοπου).

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε μέσω του Ιστότοπου εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα που αφορούν ανηλίκους ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα), όπως για παράδειγμα πληροφορίες για την υγεία, τη φυλή ή την εθνότητα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, την σεξουαλική σας ζωή, κτλ.

3. Ποια δεδομένα σας κοινοποιούμε σε τρίτους

3.1 Πάροχοι υπηρεσιών

H Εταιρεία αναθέτει σε εξωτερικούς/ τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης προς στην Εταιρεία. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής για ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές γραφείου και παραγωγικότητας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και φιλοξενίας δεδομένων (_______), πάροχο μαζικής αποστολής ηλεκτρονικής επικοινωνίας (______) και πάροχο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Όταν παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται, στο μέτρο που αυτό απαιτείται, προσωπικά δεδομένα.

Επιπροσθέτως, διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες οι εν λόγω τρίτοι ενεργούν υπό την ιδιότητα υπευθύνου επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων:

 • Για τους σκοπούς αποστολής των προϊόντων που έχετε παραγγελει, απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) κοινοποιούνται σε εταιρεία logistics/ πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος αναλαμβάνει την παράδοση των προϊόντων προς εσάς. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία logistics/ πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 • Για τον σκοπό της πληρωμής των προϊόντων που έχετε παραγγείλει, προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε πάροχο που αναλαμβάνει την εκτέλεση της πληρωμής ή σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προσδιορίζεται στην παραγγελία. Σημειώνεται ότι, για τον σκοπό πληρωμής, η Εταιρεία δεν συλλέγει, δεν αποθηκεύει και γενικά δεν επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με την πληρωμή (π.χ. αριθμό πιστωτικής κάρτας). Αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται αποκλειστικά και απευθείας από εσάς στον σχετικό πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος έχει αναλάβει την επεξεργασία της πληρωμής.

3.2 Άλλοι αποδέκτες

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα (αυστηρά στο βαθμό που απαιτείται) σε δημόσιες, δικαστικές, εισαγγελικές, ανακριτικές και ρυθμιστικές αρχές, για παράδειγμα σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή εισαγγελικής παραγγελίας. Προκειμένου να ασκήσουμε και να υποστηρίξουμε νομικές αξιώσεις μας ή να αμυνθούμε νομικά, θα διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σας σε νομικούς συμβούλους μας και δικαστικές/ ανακριτικές αρχές.

3.3. Διαβιβάσεις των δεδομένων εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.

Οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σας εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, λόγω της κοινοποίησης των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, θα υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Εταιρεία προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ. ή για να προμηθευτείτε αντίγραφο των εγγυήσεων που η Εταιρεία εφαρμόζει για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση contact@localsofc.com

4. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν και όπως η σχετική νομοθεσία μάς το επιτρέπει, δηλαδή, όταν έχουμε νόμιμη βάση για την επεξεργασία τους. Ανά περίπτωση προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει των παρακάτω νόμιμων βάσεων:

 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μεταξύ της Εταιρείας και εσάς.

 • Έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. προκειμένου να λαμβάνετε newsletter). Επίσης, με την συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση και χρήση συγκεκριμένων τύπων ιχνηλατών (π.χ. cookies), η Εταιρεία θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας για αυτούς τους σκοπούς (για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Cookiesτου Ιστοτόπου .

 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας, π.χ. για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με φορολογικές υποχρεώσεις, με υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή (π.χ. για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών), ή σε περίπτωση που μάς ζητηθεί πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα από αρμόδια δικαστική/ εισαγγελική αρχή.

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν προέχουν των εν λόγω συμφερόντων. Τέτοια νόμιμα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

 1. παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία του Ιστότοπού και να προληφθεί η απάτη και η κακή χρήση του,

 2. βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και του Ιστότοπού

 3. παρακολούθηση του πώς λειτουργεί ο Ιστότοπός, π.χ. μέσω των στατιστικών του δεδομένων, ώστε να βελτιώσουμε τον σχεδιασμό και τις πληροφορίες που παρέχουμε μέσω του Ιστότοπού, τις Υπηρεσίες, τις προωθητικές μας ενέργειες και τις σχέσεις μας με τους χρήστες του Ιστότοπού,

 4. απάντηση σε αιτήματα ή ερωτήματά σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Αν επιλέξετε να μην παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα σας ή ορισμένα από αυτά, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειονεκτήματα για εσάς, όπως για παράδειγμα, ενδέχεται να μη μπορούμε να σας παρέχουμε μία υπηρεσία που ζητήσατε ή να μην είμαστε σε θέση να καταλάβουμε και να απαντήσουμε σε ένα αίτημά σας. Για παράδειγμα, αν δε μας παρέχετε όλες τις ζητούμενες πληροφορίες στο πλαίσιο πραγματοποίησης μια παραγγελίας προϊόντος, δεν θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε επεξεργασία της και ολοκλήρωση της σύναψης σύμβασης πώλησης.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας

Γενικά διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι αναγκαία η επίτευξη των στόχων για τα οποία τα συλλέγουμε, π.χ. για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για να σας παρέχουμε λειτουργίες και Υπηρεσίες του Ιστοτόπου μας. Μόλις ο σκοπός για τον οποίο προβήκαμε στην επεξεργασία των δεδομένων επιτευχθεί, είτε θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε θα τα ανωνυμοποιήσουμε, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι διατήρησης εκ του νόμου.

Προσωπικά δεδομένα που τηρούμε στο πλαίσιο και για τους σκοπούς σύναψης και εκτέλεσης μιας σύμβασης πώλησης προϊόντων μέσω του Ιστοτόπου διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα 20 ετών. Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε κοινοποιήσει στο πλαίσιο επικοινωνίας μαζί μας με σκοπό την υποβολή αιτήματος, παραπόνου ή ερωτήματος, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να μπορέσουμε να χειριστούμε κατάλληλα το σχετικό ζήτημα, καθώς και να αποκριθούμε στο αίτημα, παράπονο ή ερώτημα σας.

Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει με σκοπό την αποστολή από εμάς ενημερωτικών δελτίων (newsletter) αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε από την σχετική λίστα μας και να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.

6. Πως φροντίζουμε για την ασφάλεια των δεδομένων σας

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία, η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο των κινδύνων της επεξεργασίας.

7. Ποια είναι τα δικαιώματα σας

Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία προκειμένου να σας ενημερώσουμε και να σας εξηγήσουμε εάν και ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που η Εταιρεία τηρεί για εσάς.

 • Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή πρέπει να επικαιροποιηθούν, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.

 • Δικαίωμα διαγραφής: Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως, π.χ. όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία τη διαγραφή τους.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στην Εταιρεία, ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία για λόγους που σας αφορούν και σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός, μεταξύ άλλων, και αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά (ισχύουν εκ του νόμου εξαιρέσεις).

 • Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σας σε άλλον οργανισμό (υπεύθυνο επεξεργασίας), το οποίο θα υποδείξετε στην Εταιρεία.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω και αναλυτικότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο της ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr). Αν έχετε ερωτήματα ή ανησυχίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email contact@localsofc.com ή όπως όπως περιγράφεται ανωτέρω στην ενότητα 1 («Ο Ιστότοπος και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας»), ασκώντας τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, αντίρρησης, κλπ.) και θα απαντήσουμε.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην ΑΠΔΠΧ για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η ΑΠΔΠΧ εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23). Σχετικά με την αρμοδιότητα της ΑΠΔΠΧ και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

V1 | 08.2022

Product added to compare.